PROGRAM

MOJA WODA

Otrzymaj zwrot w wysokości 6 000 zł na przydomowe instalacje do zagospodarowania wody deszczowej.

Pomożemy Ci przejść cały proces w 5 krokach!

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU KOŃCZY SIĘ 29 LUTEGO 2024!

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zestawami do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej, idealnie dopasowane do programu „Moja Woda”. Oszczędzaj wodę i dbaj o środowisko wybierając nasze rozwiązania.

Najważniejsze informacje dotyczące programu "Moja Woda"

  • 2 czerwca 2020 r. Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły ogólnokrajowy program dofinansowań „Moja Woda” do przydomowych instalacji zatrzymujących wody opadowe lub roztopowe.
  • Dotacje dotyczą przedsięwzięć, dzięki którym wody opadowe zostaną zatrzymane na terenie nieruchomości z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym objętej przedsięwzięciem. W efekcie wody opadowe i roztopowe nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do sieci kanalizacyjnej, rowów odwadniających odprowadzających wody poza teren nieruchomości, na sąsiadujące ulice, place, itp.).
  • Możliwe jest uzyskanie dotacji do 6 000 zł, ale nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych poniesionych po 1 stycznia 2023 r. na zakup, montaż i uruchomienie instalacji na jedno przedsięwzięcie.
  • Budżet programu na lata 2020-2024 wynosi 438 mln zł.
  • Celem programu jest ochrona zasobów wodnych poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystanie zmagazynowanych wód opadowych i roztopowych.
  • Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu oraz zagrożeń naturalnych

5 kroków do dofinansowania w programie "moja woda"

1. KOSZTORYS

Pierwszą istotną kwestią jest oszacowanie kosztów związanych z inwestycją. Bardzo często znaczny udział w całej wartości przedsięwzięcia będzie miał zakup zbiornika. W celu doboru odpowiedniej pojemności warto skorzystać z gotowego kalkulatora internetowego wykorzystanie deszczówki, gdzie po podaniu kilku danych można określić jaka pojemność byłaby optymalna dla konkretnego obiektu.  W przypadku zainteresowania uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji i doboru kompletnego systemu (zbiornik, filtr, pompa oraz inne akcesoria) do zagospodarowania deszczówki w ogrodzie lub domu i ogrodzie zalecamy wypełnienie oraz przesłanie formularza na adres biuro@mpi.com.pl. Do wiadomości z wypełnionym formularzem warto załączyć opinię geotechniczną dla działki objętej inwestycją. Znajomość warunków gruntowo-wodnych jest niezwykle istotna w doborze odpowiedniego modelu zbiornika retencyjnego oraz układu rozsączającego.

2. SKŁADANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

W celu złożenia wniosku należy zarejestrować lub zalogować się (w przypadku osób już zarejestrowanych) na portalu beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiedzialnego za województwo, w którym będzie realizowana inwestycja. Listę poszczególnych Funduszy wraz z linkiem do portalu beneficjenta można znaleźć tutaj. Wniosek będzie dostępny do pobrania po zalogowaniu w portalu. Wypełniony wniosek w pliku PDF należy przesłać do WFOŚiGW za pomocą „Skrzynki podawczej – PDF” w portalu beneficjenta. Następnie należy złożyć wniosek w wersji papierowej w Biurze Podawczym WFOŚiGW albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) wraz z wymaganymi podpisami. Formularz wniosku będzie dostępny dopiero po zalogowaniu w portalu beneficjenta.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku lub na
skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej
(ePUAP)
. Co istotne, realizacja przedsięwzięcia nie może zakończyć się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW. Dopuszcza się dwukrotne skorygowanie wniosku, na wezwania WFOŚiGW przekazane wnioskodawcy. Dodatkowo dopuszcza się składanie przez wnioskodawcę wyjaśnień do wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia prośby o ponowne rozpatrzenie wniosku w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania z WFOŚiGW informacji o braku pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Prawo to przysługuje jednorazowo w toku całego postępowania. Złożona prośba wymaga uzasadnienia. Brak pozytywnego rozpatrzenia wniosku nie stanowi przeszkody do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach tego samego/kolejnego naboru na podstawie nowego wniosku.

Wszelkie czynności prawne podejmowane przez Fundusz w ramach Programu (wezwania, zawiadomienia o rozpatrzeniu wniosków, wyjaśnienia, powiadomienia itp.) dokonywane są albo w formie pisemnej z wykorzystaniem operatora pocztowego albo w szczególnej formie dokonywania czynności prawnych przy użyciu poczty elektronicznej.

Do kosztów kwalifikowanych w programie „Moja Woda” zaliczamy: zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji:

1) zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe – rynien i rur spustowych),

2) do magazynowania wód opadowych w zbiornikach ( np. szczelne zbiorniki
podziemne i naziemne o sumarycznej pojemności minimum 2m3)

3) do retencjonowana wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),

 

4) do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa – bez kosztów nasadzeń),

5) do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej/roztopowej).

 

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup oraz zainstalowanie komponentów i adaptacji istniejących instalacji, które będą trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej
lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów.

Minimalna, sumaryczna pojemność zbiornika/zbiorników objętych dofinansowaniem wynosi 2 m3. W przypadku, jeśli w ramach przedsięwzięcia Wnioskodawca nie przewiduje realizacji zakresu w postaci zbiorników retencyjnych, na terenie nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie musi/muszą znajdować się zbiornik/zbiorniki do gromadzenia deszczówki o łącznej pojemności min. 2 m3.

Szukanie (1)

3. SZUKANIE WYKONAWCY

Przy większych systemach, w szczególności tych ze zbiornikiem podziemnym nie obędzie się bez fachowej pomocy wykonawcy. Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej – odwiedź naszą stronę. Wykonania instalacji można podjąć się na własną rękę – we wniosku należy zaznaczyć czy za wykonawstwo będzie odpowiedzialna firma zewnętrzna czy sam wnioskujący. W drugim przypadku przy rozliczaniu dotacji należy złożyć stosowne oświadczenie o samodzielnym wykonaniu instalacji, które można znaleźć tutaj.

4. PodPISANIE umowy ORAZ START INWESTYCJI

1. Podsianie umowy i zobowiązanie się do wykonania instalacji

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dotację, Beneficjent otrzymuje pismo z informacją o przyznaniu dofinansowania na warunkach określonych w złożonym wcześniej wniosku. Zobowiązanie WFOŚiGW do dofinansowania przedsięwzięcia powstaje w dniu przesłania informacji, jeżeli wnioskodawca potwierdzi fakt jej otrzymania. Data potwierdzenia przez wnioskodawcę faktu otrzymania informacji o przyznaniu dofinansowaniu jest datą zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.

2. Kupno sprzętu

Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi z WFOŚiGW nie pozostaje nic innego jak przejść do realizacji inwestycji. Już na samym początku drogi ubiegania się o dofinansowanie kontaktowałaś/eś się z pracownikami MPI, którzy na podstawie swojego doświadczenia i wiedzy z zakresu zagospodarowania wody deszczowej doradzili i dobrali odpowiedni system dla Twoich potrzeb. W celu sfinalizowania zakupu skontaktuj się z nimi raz jeszcze! W razie pytań udzielą odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące systemu.

5. REALIZACJA I ROZLICZENIE INWESTYCJI

Przedostatnim etapem jest realizacja instalacji. Tak jak wspomniano wcześniej, można zrealizować ją samodzielnie lub przy pomocy firmy wykonawczej. Należy pamiętać, że realizacja przedsięwzięcia nie może zostać zakończona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW, a wykonana instalacja musi charakteryzować się trwałością przez minimum 3 lata od daty jej zakończenia, czyli od momentu podpisania protokołu odbioru końcowego przez Beneficjenta i wykonawcę przedsięwzięcia, lub oświadczenie o samodzielnym wykonaniu instalacji. Przez ten okres należy również zachować całość dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem. Etapy realizacji należy udokumentować w postaci fotografii. W celu rozliczenia dotacji należy złożyć druk zapotrzebowania na wypłatę ze środków WFOŚiGW, (druk znajduje się tutaj) wraz z oryginałami wszystkich faktur/rachunków oraz z dowodami zapłaty (jeżeli nie było płatności gotówką), kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem protokołu odbioru końcowego lub oświadczenie o samodzielnym montażu (znaleźć można tutaj), kserokopię umowy z wykonawcą (jeżeli była zawarta) oraz dokumentację fotograficzną z poszczególnych etapów realizacji zdania, na które otrzymano dotację z programu „Moja Woda”. Beneficjent powinien złożyć prawidłowo wypełnione i kompletne dokumenty do wypłaty w terminie do 31.07.2024 r. Brak złożenia prawidłowo wypełnionych i kompletnych dokumentów do wypłaty we wskazanym terminie może skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Po pozytywnym rozliczeniu dotacji w postaci ww. dokumentów. Wypłata przyznanego dofinansowania nastąpi nie później niż do dnia 31.12.2024 r. na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta we wniosku o udzielenie dofinansowania.

Potrzebujesz więcej informacji?

KONTAKT

Adres

Kobylniki, Szamotulska 28, 

62-090 Rokietnica

Kontakt z nami

Telefon: +48 727 518 001

Emai: biuro@mpi.com.pl